Go to Top

KIT_Ensayos_Compresión_Espaguetis

KIT ensayos de Resistencia a la Compresión de Espaguetis
Para medir la Resistencia a la Compresion de Espaguetis, Fideos, Tallarines…
KIT ensayos de Resistencia a la Compresión de Espaguetis
Para medir la Resistencia a la Compresion de Espaguetis, Fideos, Tallarines…
Spaghetti Compressive Strength testing KIT
To measure the Resistance to Compression of Spaghetti, Noodles, Noodles …